Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Zeleň v Raji s.r.o.,  so sídlom: Tichá 47, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 52 235 343, DIČ: 2120938688, IČ DPH: SK2120938688 o kúpe exteriérových rastlín, interiérových rastlín a doplnkového tovaru vzťahujúceho sa k pestovaniu exteriérových rastlín a interiérových rastlín

 

1.Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim spoločnosťou Zeleň v Raji s.r.o, so sídlom: Tichá 47, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 52 235 343 (ďalej aj ako „predávajúci“) a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy , ktorej predmetom je predaj exteriérových rastlín, interiérových rastlín a doplnkového tovaru vzťahujúceho sa k pestovaniu exteriérových rastlín a interiérových rastlín (ďalej aj ako „rastliny a doplnkový tovar“) na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim predmetom, ktorej je prevod vlastníckeho práva k rastlinám a doplnkovému tovaru.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 23.2.2019
 4. V prípade, že kúpnu zmluvu uzatvára kupujúci v postavení fyzickej osoby považuje sa za spotrebiteľa.
 5. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Kontaktné údaje predávajúceho:

 

 • mail:info@zelenvraji.sk
 • telefón: 0907 723 504
 • poštová adresa: Tichá 47, 900 26 Slovenský Grob
 • odberné miesto: Tichá 47, 900 26 Slovenský Grob

 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke predajcu www.zelenvraji.sk a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Po ukončení nakupovania kupujúci skontroluje obsah „Nákupného košíka“ a prejde do "Pokladne", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému zrealizovaniu objednávky (meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, email, telefóne číslo, spôsob platby, spôsob doručenia/prevzatia tovaru).
 2. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú záväzné. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy sám vybral a je pripravený ho prevziať a zaplatiť. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke predávajúceho a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť ilustračné obrázky vo svojom e-shope. Rastlinstvo ponúkané na e-shope predávajúceho môže mať v popise výšku a vzhľad daný len orientačne. Je to z dôvodu, že rastlinstvo a jeho výška, prípadne kvitnutie, opadanie listov a sfarbenie sa môže počas ročných období meniť.

 

 

 1. Cena a platobné podmienky

 

 1. Celková kúpna cena predstavuje kúpnu cenu vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.
 2. Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom zálohovej faktúry alebo dobierky, alebo priamo pri osobnom odbere v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbe vopred bude kupujúcemu zaslaná faktúra s potrebnými údajmi na zaplatenie objednávky zaslaná na e-mail uvedený kupujúcim v objednávke.
 3. Pri úhrade kúpnej ceny bankovým prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov, t.j. kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho.
 4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj zákonný úrok z omeškania.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto určené v objednávke a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

 1. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod

nebezpečenstva škody na tovare

 

 1. Prevzatím tovaru na mieste určenom v objednávke prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 1. Dodacie podmienky

 

 1. Rastliny si objednávateľ prevezme priamo na odbernom mieste, prípadne mu budú doručené - je možné využiť dopravu nadrozmerných kusov alebo väčšieho objemu rastlín v hodnote nad 80€ v blízkom okolí  t.j. v rozsahu do 10km od Slovenského Grobu. Ak je pri nadrozmernej rastline informácia o Doprave Zdarma a jeho cena je nižšia ako 80€, je potrebné v časti poznámka informovať o záujme o dovoz. Externou kuriérskou službou/poštou sa rastliny neposielajú.
 2. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho odovzdané/expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom vlastného doručovateľa povereným predávajúcim na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo priamo odovzdaný na odbernom mieste. Daňový doklad (faktúra) je dodávaný spolu s tovarom.
 4. Za doručenie objednaného tovaru si predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške stanovené platným cenníkom.
 5. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu určenom objednávkou alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto určené v objednávke.
 6. Predávajúci je povinný dodať/odovzdať objednaný tovar kupujúcemu nepoškodený a v takom množstve aké sa uvádza v záväznej objednávke. Miesto a čas dodania je vopred dohodnuté na základe potvrdenej objednávky.
 7. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení.
 9. Rastliny pred odoslaním/odovzdaním na odbernom mieste podliehajú pravidelnej a prísnej kontrole, čo je zárukou, že kupujúci obdrží životaschopné rastliny v najlepšej možnej kvalite. 
 10. V prípade rastlinného tovaru je kupujúci povinný zabezpečiť čo najrýchlejšie prevzatie tovaru a skontrolovať stav rastlín.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1  písm. a) zákona  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  sa tovar  považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 1. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

 

Zeleň v Raji s.r.o.

Tichá 47, 900 26 Slovenský Grob

 

 1. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku a ani vymeniť za iný.

 

 1. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy pri prevzatí kupujúcim.
 2. Záručná doba pre doplnkový tovar vzťahujúci sa k pestovaniu exteriérových rastlín a interiérových rastlín a iného doplnkového tovaru je 24 mesiacov.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, t.j. pri exteriérových rastlinách a interiérových rastlinách sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po ich prevzatí kupujúcim; inak tieto práva zaniknú.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.
 5. Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť si u predávajúceho, a to bezodkladne po zistení vady predmetu kúpy, resp. najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru v prípade exteriérových rastlín a interiérových rastlín.
 6. Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť si u predávajúceho písomnou formou a to na adresu, ktorá je ako sídlo predávajúceho uvedená v Obchodnom registri.
 7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže si uplatniť nárok z vád zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 8. Kupujúcemu nevzniká právo zodpovednosti za vady v prípade, ak rastliny neuskladňuje a neošetruje vhodne.
 9. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou alebo vplyvom nepredvídateľných prírodných javov (krupobitie, mráz, dlhodobé sucho).
 10. Záručná doba na tovar pri rastlinách doručovaných v kvetináčoch zaniká i v prípade ich presadenia z pôvodného kvetináča kupujúcim.
 11. Právo zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 12. Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke. Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom.
 13. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 14. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom odovzdať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady tovaru. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu (faktúry), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 15. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
 16. Reklamovaný tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku.
 17. Predávajúci má povinnosť odstrániť vzniknuté vady, a to v lehote do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim.
 18. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci spôsobené jej používaním.
 19. Predávajúci vybaví reklamáciu uplatnenú kupujúcim jedným z nasledovných spôsobov:
 • odovzdaním opraveného predmetu zmluvy
 • výmenou predmetu zmluvy,
 • vrátením kúpnej ceny predmetu zmluvy,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny predmetu zmluvy,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Kupujúci podpisom týchto VOP v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytuje výslovný a bezvýhradný súhlas predávajúcemu so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, pre účely ich spracovania v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode predávajúceho.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si je vedomý, že svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Zároveň si je vedomý, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 5. Kupujúci má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:
 • požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom;
 • na opravu poskytnutých osobných údajov;
 • na vymazanie poskytnutých osobných údajov;
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 • právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo na odvolanie súhlasu.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení, zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

V Slovenskom Grobe, dňa 23.2.2019

 

YjRmZjU1Yz